Saturday, September 4, 2010

Plants used as Patri for Vinaayaka chavithi

వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలతో 

శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే 

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ 
అవిఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా 

గజాననం భూతగణాధి సేవితం  కపిత్థ జంబూ ఫలసార భక్షిణం 
ఉమాసుతం శొకవినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం 

                              ఓమ్ ! ప్రణమ్యా శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం 
                              భక్త వత్సలమ్ స్మరే న్నిత్యం  ఆయుః కామ్యార్ధ సిద్ధయే 
వక్రతుండం, ఏకదంతం , కృష్ణ పింగళాక్షం,గజవక్త్రం, లంబోదరం, వికటం, విఘ్న రాజాం, ధూమ్ర వర్ణం, ఫాల చంద్రం, వినాయకం,గణపతిమ్, గజాననం - ఇతి ద్వాదశ నామాని పఠే నిత్యం న విఘ్న భయం, తస్య కామ్యార్ధ సిద్దిం లభతే- ఇది నారద కృత సంకష్ట నాశక స్తోత్రం.   
I thank all the visitors of this blog.  
Vigneswara is the Lord of success and destroyer of obstacles to gain knowledge, wisdom and wealth.
Lord Ganesha is known from Vedic culture. He is also known as the ultimate God. We know him as the son of Parvathy. He is intelligent and brave.
  He is an excellent scribe; as the great saint and poet VedaVyasa  dictates the slokas of Mahabhath he inscribed  them on dry Borassus leaves without any break. A scribe requires good knowledge of language, concentration and physical stamina. Why should we remember Lord Vigneswara, because to learn the things perfectly, without any inhibitions. He never feels ashamed to be a scribe, his humbleness, dedication should be respected, worshiped. We have to learn to complete the tasks even though there are difficulties and hurdles, we have to remember Lord Vigneswara, and pray him to give us energy to work like him. He is a good example to boost our metal capabilities.  If everyone works like Lord Ganesha our country regains the great traditions and riches. May Ganesha bless every one with good mental make up.

  
కొండంత దేవుడికి కొన్ని పత్రాలతో కొండంత స్థిర చిత్తంతో చేసే పూజ శుభకరము.  పూజ కు వుపయోగించే పవిత్ర మైన మొక్కల గురించి తెలియ జేయాలన్న ఆశ తో చేసే ప్రయత్నం ఇది.  .చిత్రం క్రింద దాని సమాచారం సంక్షిప్తం గా ఇవ్వడం జరిగింది. పత్రిని అమ్మే వారు శాస్త్రము లో చెప్పినవి కాక వారికి దొరికినవి తెచ్చి అమ్ముతున్నారు. అటువంటి మొక్కల వలన కొన్ని రకాల అల్లెర్జిలు రావడానికి అవకాశం వుంది. .
.
పూజ కుపయోగించే ప్రతిమను మట్టి తో చేసినది , విషపూరిత రంగులు వేయనిదానిని పూజించండి.
 Respect our Nature. Be Eco friendly. Wish you a Happy and Healthy Vinayaka chavithi.
ఏక వింశతి  -21 పత్రాలు - పత్రి పూజ : వీటిలో విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనవి కొన్ని, శివునికి ప్రీతికరమైనవి కొన్ని, పార్వతి మాతకు ప్రీతికరమైనవి కొన్ని వున్నాయి. కొన్ని ఔషధ మొక్కలు, కొన్ని మధుర ఫలాలను ఇచ్ఛేవి , కొన్ని విషపు మొక్కలు, కొన్ని ముళ్ళవి, కొన్ని వృక్షాలు కొన్ని చిన్న గుల్మా లు వున్నాయి . వీటి లక్షణాలను  విశ్లేషిస్తే వేదాంతము కొంత తెలుస్తుంది.
  Name of the deity; Botanical names of plant, Telugu names and photographs are provided for correct and easy identification.

Artimissia .pallense (దవనం)
1.Sumukhaya Namaha.: సుముఖాయ నమః(A good spokesman)
Artimissia pallense(Family: Asteraceae) (దవనం).
It is a small aromatic cultivated herb. ఇది సుగంధ భరితమైన మొక్క . దనుజ వైరికి ప్రీతి కరమైనది దవనం    


Artmisia indica/ A.vulgaris మాచ పత్రి 

Plant name: (Sanskrit) Machi patram మాచీ పత్రం (Telugu)
–Botanical name:Artmisia indica (మాచ పత్రి )
Medicinal Use: Aromatic, tonic, anti malarial & digestive.
In some versions it is "Davanam", in others it is "Maacha patri" Any of these plants may be used. Both have anti insecticidal properties.
Solanum surattense


2.Ganadhipaya Namaha : గణాధిపాయ(Head of Ganas)
Plant name: (Sanskrit)Brihatipatram, బృహతీ పత్రం (Telugu)Vakudu -(వాకుడు)
Botanical name: Solanum surettense(Family:Solanaceae)
 An armed shrub in waste places.
Medicinal Use: In Ayurveda it is used to manage edema, worm-infestation, skin diseases, indigestion and as diuretic.


Aegle marmelos మారేడు

3.Gowriputraya Namaha: గౌరీ పుత్రాయ(Son of Goddess Gauri)
Plant name: (Sanskrit)Bilvapatram బిల్వ (Telugu)Maredu బిల్వ,  (మారేడు)-
Botanical name: Aegle marmelos (Family: Rutaceae)
Significance in Mythology: This tree is said to be arised from the sweat of Goddess Parvathi, hence it is dear to lord Shiva.  బిల్వ పత్రం లోని మూడు దళాలు త్రిగుణాలకు , త్రిలోకాలకు, సృష్టి స్థితి లయ కు ప్రతీకలు గా , భావిస్తారు. 
Medicinal Use: Leaves, fruit, stem and roots of this tree at all stages of maturity are used as medicine against various human ailments; such as asthma, anemia, fractures, healing of wounds, swollen Joints, high blood pressure, jaundice, diarrhea, and typhoid and for the management of diabetes mellitus in Ayurveda.
Fruit pulp is used as coolant, to control loose motions, and in gastric problems.
Commonly found in temples.

Cyanodon dactylon  గరిక 

 
4. Gajananaya Namaha: గజాననాయ(Elephant faced )
 Plant name: (Sanskrit)Durvara patra (Telugu)Garika
Botanical name Cyanodon dactylon(Family:Poaceae) All grasses are not garika. It is replaced by darbha/ Imperita or some times by Typha in Patri. They cause mild allergy.
ఇది విష్ణువుకు ప్రీతీ కరమైనది . దర్భ గడ్డిని ఆసనము గా, వైదిక క్రతువులో దీనిని చేతిలో ఉంచుకుని తర్పణము ఇస్తారు. దర్భ ఆకు మొనదేలి ఉంటుంది. గరిక చిన్నదిగా వుంది మృదువుగా ఉంటుంది .  Medicinal Use: Tender leaves are used as leafy vegetable; it is used in biliousness, vomiting, burning sensation, hallucinations, fever, chronic diarrhea and dysentery, ophthalmia and in skin diseases.


Datura metal ఉమ్మెత్త

5. Harasunve Namaha: హరసూనవే(Son of Lord Hara-Shiva)
Plant name: (Sanskrit)Dattura ptra (Telugu)ఉమ్మెత్త
 Botanical name : Datura metal(Family:Solanaceae) 
Medicinal Use:It is used to treat asthma, cough, rheumatism, muscle pain and dog bite.
  
A herb in waste places. The leaf, flower and seed are poisonous. 

Zizyphus mauritiana రేగు

6. Lambodaraya Namaha: లంబోదరాయ(Man with a descending stomach)
Plant name: (Sanskrit)Badari patra బదరీ పత్రం  (Telugu)Regu రేగు ; 
Botanical name : Zizyphus mauritiana/ Z.jujba(Family:Rhamnaceae)
Mythological significance: When Lord Vishnu undergoing a great penance at Himalayas, Badri Vriksham gives shade to him. Hence it is considered as sacred tree. 
Medicinal Use: Fruits are eaten fresh or dried; they are astringent, cooling, stomachic, styptic, and laxative. Bark is used in bone fracture.The purified resin makes the high-quality shellac.
  
Habitat: An armed shrub in forests or in waste places.

Achyranthes aspera ఉత్తరేణి
7. Guhagrajaya Namaha: గుహాగ్రజాయ(the superior hearted)
(Sanskrit)Apamarga patra (Telugu)Uttareni అపామార్గ, ఉత్తరేణి  -
Botanical name Achyranthes aspera (Family:Amaranthaceae)
Mythological significance: The dried stems are used as sacred and used in "Homas"
 Medicinal Use:The plant is useful in eye and liver complaints, rheumatism, scabies and other skin diseases. The branches are used as tooth brushes. Decoction of whole plant is diuretic and used in renal dropsy.Root is used for scorpion bite.  
Habitat: A herb found in waste places.
Ocimum sanctum తులసి

8. Gajakarnaya Namaha: గజ కర్ణాయ(Elephant eared)
(Sanskrit)Tulasi (Telugu)Tulasi తులసి -
Significance in Mythology: Vrinda a synonym to Tulasi. Tulasi is regarded as a great worshipper of the god Vishnu. This plant is also considered as a manifestation of  Goddess Lakshmi. It is only during Chavithi Thulasi is used to worship Lord Vigneswara.
Botanical name: Ocimum sanctum (Family:Lamiaceae) 
 Medicinal Use:The leaves are used to manage common cold, teeth ache, skin problems like eczema, earache. It is widely used in home remedies.Anti kapha, to control skin and respiratory diseases. The dried stems are made into beeds, a chain made of these beeds is considered as auspicious. 
 A sacred herb grown in house holds and temples

Mangifera indica మామిడి
9. Ekadantaya Namaha: ఏక దంతాయ(With one teeth)
(Sanskrit)Chuta patra (Telugu)Mamidi చూత పత్రం, మామిడి -
 Botanical name : Mangifera indica (Family:Anacardiaceae) 
Mythological significance: Perfectly ripe mango is often held by Lord Ganesha as a symbol of attainment, regarding the devotees' potential perfection. Mango blossoms are also used in the worship of the goddess Saraswati. Mangoes are considered favourite fruits to Goddess Parvathi. 
Medicinal Use: Fruits are edible;flowers are used in diarrhea, chronic dysentery and chronic urethritis. Extracts of bark, leaves, stem and unripe fruits are used as antibiotics for many ills;tender leaves are considered anti diabetic.
 Found in cultivation, also in forests
Cascabela thevitia గన్నేరు

10 Vikataya Namaha: వికటాయ(Great/ powerful)
(Sanskrit)Karaveera patra (Telugu)Genneru కరవీర పత్రం, గన్నేరు 
Botanical name: Thevetia neerifolia/Cascabela thevitia(Family:Apocyanaceae)
Mythological significance: The flower is sacred to Lord Shiva and is offered to the deity. It is also offered to Goddess Parvathy.
Some versions indicated that Nerium indicum should be used  as it is an Indian plant. Where as Cascabela thevitia is a native of S.America. Both belong to the family Apocyanaceae. Both are poisonous.
Medicinal Use:Diuretic, for heart diseases,poisonous in high doses A shrub found in siva temples.
Nerium indicum గన్నేరు Evolvulus alsinoides  విష్ణు క్రాంతము
11. Bhinnadantaya Namaha: భిన్న దంతాయ(different lengthed teethed)
(Sanskrit)Vishnukrantham (Telugu)Vishnukrantham విష్ణు క్రాంతం 
Botanical name: Evolvulus alsinoides (Family: Convolvulaceae)

 Medicinal Use:Improves memory, used for nurological diseases ) A herb in waste lands.
Punica granatum  దానిమ్మ

12. Vatave Namaha: వటవే(A cipher)  
(Sanskrit)Dadimi patra (Telugu)Danimmaదానిమ్మ
Botanical name: Punica granatum (Family:Punicaceae)
Medicinal Use:To control motions, controls bleeding,anti pitta A cultivated shrub
Origanum majorana మరువము

13. Sureswaraya Namaha: సురేశ్వరాయ(supreme of deities)
(Sanskrit)Maruvaka patr (Telugu)Maruvam మరువం 
Botanical name: Origanum majorana (Family:Lamiaceae)
Medicinal Use:For Rhumatic diseases and skin diseases  Cultivated aromatic herb.
Citrus limonium పెద్ద నిమ్మ

14. Phaalachandraya Namaha: ఫాల చంద్రాయ(God with an eye on the forehead)
(Sanskrit)Jambeera (Telugu)Gajanimma గజనిమ్మ 
Botanical name -Citrus limonium (Family: Rutaceae)
Medicinal Use:Digestive  A tree cultivated for its fruits.
15. Sarveswaraya Namaha: సర్వేశ్వరాయ(God for all)
Devadaru (Sanskrit) (Telugu)Devadaru-దేవ దారు 
 Botanical name -Cedrus deodar (Family:Pinaceae) This plant is found in Himalayas only; hence in South India an alternative is used.https://en.wikipedia.org/wiki/Cedrus_deodara 
Medicinal Use:For Skin diseases, anti pyretic.
Erythroxylum monogynum దేవదారు 
In South India where Cedrus is not available, Erytroxylum is used . It is available in scrub forests.

Vitex nigundo వావిలి
16. Herambhaya Namaha: హేరంభాయ(A boastful hero)
(Sanskrit)Sindhuvara patram (Telugu)Vavili-వావిలి 
Botanical name: Vitex nigundo (Family: Verbinaceae)
Medicinal Use: Anti vata, relieve pains in muscles and joints.
A shrub cultivated as a hedge plant or run wild in waste places
Jasminum angustifolium జాజి

. 17. Surpakarnaya Namaha: శూర్పకర్ణాయ(Elephant eared/a winnowing basketed eared)
(Sanskrit)Jaji patram (Telugu)Jaji.జాజీ 
Botanical name : Jasminum angustifolium (Family : Oleaceae)

Medicinal Use:For skin diseases
  A twiner in forests
Prosopis cineraria జమ్మి 18. Ibhavaktraya Namaha: ఇభ వక్త్రాయ(Elephant faced )
(Sanskrit)Shami patram (Telugu)Jammiజమ్మి 
for image click 
https://www.flickr.com/photos/45835639@N04/5453607818/in/dateposted/
Botanical name: Prosopis cineraria (L.) Druce,
 Syn. Acacia spicigera (Family: Fabaceae/Mimosaceae)
Significance in Mythology: the god of fire- Agni hid in the heart of the Shami tree to escape from the wrath of Brighu Maharishi.Shami Tree also represents goddess Durga. This tree is also worshiped by Lord SriRam.The wood was used to kindle the sacred fire during Vedic times. Shamipuja – the worshipping of the Shami tree finds mention in both Ramayana and the Mahabharata. 
शमी शमयते पापम् शमी शत्रुविनाशिनी ।
अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी ॥
करिष्यमाणयात्राया यथाकालम् सुखम् मया ।
तत्रनिर्विघ्नकर्त्रीत्वं भव श्रीरामपूजिता ॥

Medicinal Use:Pacifying, digestive  A small tree in forests or found in some temples.
Ficus religiosa రావి /అశ్వత్థ

19. Vinayakaya Namaha: వినాయకాయ
It is also known as peepal tree, Bhodhi tree. (Sanskrit)Aswatha patram (Telugu)Ravi రావి , అశ్వత్థము –
Botanical name: Ficus religiosa (Family: Moraceae )
Significance in Mythology: River Sarswathi is said to be arised from the roots of this tree. It is considered as manifestation of Lord Vishnu. Many sages meditate under this tree.
Lord Budhha attained his spiritual knowledge (Gnana) under this tree; the tree is still seen in Gaya town of Bihar. When this tree unites with Margosa tree the pair is considered as auspicious and worshipped as Lord Vishnu and Lakshmi. 
Medicinal Use:Digestive ,enhances reproductivity,pacifying ) A tree found in temples especially in Vishnu temples
Terminalia arjuna తెల్ల మద్ది

20. Surasevitaya Namaha: సుర సేవితాయ(served by deities)
(Sanskrit)Arjuna patra (Telugu)Tella maddi.తెల్ల మద్ది -
Botanical name :Terminalia arjuna(Family: Combritaceae)
Mythological significance: The tree bears the same name as Arjuna, the warrior hero of the epic Mahabharata. Arjuna in Sanskrit means ‘white’. This refers to the white coloured bark of the tree.
According to the Bhagavatha Purana, Nalakuber and Mangriva, the sons of Kubera were cursed to turn into the Arjun tree by Narada. After about 100 years, the two were relieved of the curse by Lord Krishna.
Medicinal Use: The decoction of bark is a tonic inheart diseases. 
Mythological significance: It is described in many Puranas, as favourite tree to dieties. 
Habitat: Cultivated along roadsides ; Naturally found in forests
Calotropis gigantia జిల్లేడు

21. Kapilaya Namaha: కపిలాయ(a form of fire/ reddish like fire)
(Sanskrit)Arka patram (Telugu)Jilledu-జిల్లేడు 
Botanical name: Calotropis gigantia (Family: Asclepiadaceae)
Mythological significance: It is related to Lord Sun(Arka means Sun), and Shiva is also fond of the flowers of Calotropis. The woody root is used make Lord Ganesh idols, which are considered as auspicious.
Medicinal Use:Anti poisonous, anti vata
Habitat:  A shrub in waste places

వెలగ
Note:There may be some differences in the texts, in some texts instead of Jambeera patram, gandaki patram is given. the names and order is also slightly different. I have followed the text published by TTD book "sacred plants:
While collecting the leaves for Vinayaka puja, some precautions have to be observed.పత్రి సేకరించే టప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించండి 
Ganneru is a poisonous plant, swallowing of 1-2 leaves may lead to death in children.గన్నేరు ఆకులు విషము ; పిల్లలు నోటిలో పెట్టుకోకుండా చూడండి 
 Seeds of Datura are also poisonous, the fruits are spiny, warn your children while enjoying the festival;ఉమ్మెత్త విత్తనాలు కుడా విషయుతమే . కాయల ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The latex of Calotropis is a ophthalmic poison, without any irritation the eye sight is lost if the milky liquid contacts with  the eyes. Observe your children, and tell them not put the hand in your eyes unless washed with soap. Till today there is no cure for this poisoning.
ఇక జిల్లేడు పాలు కళ్ళల్లో పడితే చూపు కోల్పోతారు .కాబట్టి చేతులు కళ్ళల్లో పెట్టుకోకుండా చూడండి . చాలామంది తెలియక చూపు కోల్పోతున్నారు , జాగ్రత్త 
Ziziphus-regu, Maredu, vakudu are spiny plants, they may hurt you.
రేగు, వాకుడు, మారేడు యివన్నీ ముళ్ళ చెట్లు , ముళ్ళు కళ్ళలో గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The philosophy is Lord Ganesha is a God of intellect. He says-in this world there are good, bad  persons around us like the tulasi, garika and jilledu to ummetta; but all are useful in some way;  I consider all in similar way;  we must learn how to deal with people like these thorny or poisonous plants and get the best from them. Good wishes.
ప్రపంచములో మనచుట్టూ విషపు మొక్కల వంటి వారు, ముళ్ళ చెట్ల వంటి వారు, తులసి వంటి పవత్రమైన మంచి వారు వుంటారు , భగవంతుని దృష్టి లో అందరూ సమానమే , అందరిలో ఎంతో కొంత మంచి వుంటుంది , ఎవరి తో యెట్లా ప్రవర్తించాలో తెలుసుకోవడం కూడా తెలుస్తుంది . మన మొక్కల విలువ తెలుస్తుంది. 

వినాయకుడికి వెలగ పండు ప్రీతి కరమని భావిస్తారు. కానిదీన్నిపత్రి లో ఉపయోగించరు Since the patri sold in the market contains some weeds which are allergic to humans; Eg. Instead of machipatram, Pitchimachapatri or the congress grass – Parthenium hysterophorus is sold.
Celebrate the festival in an environmentally friendly way. Since I am a Botany lecturer I have provided the images I got from my camera. This is to educate the unconcerned people on Nature.
Whenever you handle poisonous plants be careful, never put your fingers or hand in the eyes or rub your eyes with the plant sap.
విఘ్నేశ్వరుడు అందరికి  సద్భుద్ధిని, శక్తిని, శుభాన్ని ఇవ్వాలని ప్రార్ధిస్తూ ...  శుభాకాంక్షలతో,  

Monday, May 31, 2010

పూజ కు ఉపయోగించే కొన్ని పవిత్ర పుష్పాలు వాటి విశిష్టత

పూజ కు ఉపయోగించే కొన్ని పవిత్ర పుష్పాలు వాటి విశిష్టత . The following are some of the sacred flowers described in our ancient literarue. They are used for worship in temples and in many houses throughout India.
ఈ పుష్పాలకు సువాసన తో బాటు ఔషధ గుణములు కూడా వున్నవి .
1. పద్మము, (Lotus): దీన్నే తామర(తెలుగు)కమలము, అరవిందము, నళినము, సరోజము, వారిజము, అని కూడా అంటారు.పుండరీకము, కల్హారము,అంటే తెల్లని పద్మము అని అర్ధము. ఇది విష్ణువు కు, లక్ష్మి కి ప్రీతి పాత్రము.
Botanical name: Nelumbo nucifera Gaertn., Family: Nelumbonaceae
Lotus పద్మము 
2. కదంబము: Botanical name: Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth., Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser, వ్యాసుడు, మహాకవి కాళిదాసు, శంకర భగవత్పాదులు  పార్వతినికదంబ వన వాసిని , కదంబ ప్రియ  గా వర్ణించారు.  ఈ రెండు వృక్షాలు కదంబముగా పిలవ బడుతున్నాయి .   ఈ చెట్లు  అడవిలో  సహజం గా పెరుగుతాయి . పుష్పాలు  సువాసన భరితం గా ఉంటాయి.
Mitragyna / కదంబ 

కదంబ /Neolamarkia 
   3.జపా పుష్పం: మందారం Botanical name: Hibiscus rosa-sinensis ; Family: Malvaceae
 ఈ పుష్పాలను కాళికా మాతకు , శివుడికి  ప్రీతి పాత్ర మైనవి గా వర్ణించారు. అంగారకుని జపా పుష్ప వర్ణము కల వాని గా వర్నిస్తారు.
జపా పుష్పం 

4. నీలోత్పలము : నల్ల/నీలి కలువ: Indian blue water lily, Indian water lily (Eng.);
కృష్ణుని కొందరు కవులు  నీలోత్పల ద్యుతి(నీలి కాలువ వంటి వర్ణము /కాంతి)  గల వాని గా వర్ణించారు . దుర్గా దేవి పూజ కు కూడా ఉపయోగిస్తారు. 
Botanical name: Nymphaea nouchali Burm.f., syn. Nymphaea stellata Willd.

నీలి కలువ 
  
5. కుందము: అడవి జాజి: Botanical name: Jasminum auriculatum కాళిదాసు  పార్వతి పలు వరుస కుందముల వలె ఉన్నవని వర్ణింప బడినది. ఇవి దేవి పూజకు వాడబడుతున్నాయి.   
కుందము 

6. బంధూక పుష్పము :   మంకెన  పువ్వు : సూర్యాష్టకం లో-బంధూక పుష్ప సంకాశం - హార కుండల శోభితం ; మహా పాప హరం......   తం సూర్యం ప్రణ మామ్య హం   సూర్యుని వర్ణము బంధూక పుష్ప వర్ణము గా వర్ణించారు. Botanical name:. Pentapetes phoenicea L.,
మంకెన/ బంధూక  పువ్వు 
7. అతశీ : Botanical name: Linum usitatissimum, also known as Flax plant.  Seed are rich in omega-3 fatty acids; fiber is used weave coarse cloth. కృష్ణాష్టకం లో 
అతశి పుష్ప సంకాశం  హార నూపుర శోభితం --- కృష్ణం వందే జగద్గురుం- వాసుదేవుడి అతశి పుష్ప వర్ణం లో వున్నా డని  వర్ణించారు. ఇవి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో సహజం గా కనిపించవు. చల్లని ప్రదేశాల్లో పెరుగు తాయి .   
అతశి పుష్పం 
8.వకుళ లేదా పొగడ: Botanical name: Mimusops elengi L.,
 ఈ పుష్పాలు విష్ణువు కు ప్రీతి కరము. సుగంధ భరితము.  కృష్ణుడు బృందావనం లో ఈ పూల సుగంధమును ఇష్ట పడే వాడని వర్ణించ బడినది.
వకుళ /పొగడ 
9. మాలతీ:  Botanical name: Aganosma cymosa బృందావనం లో కృష్ణుని అలరించిన తీగ  పుష్పాలు. సుగంధ భరితం. 
మాలతి 
 10. మాధవి : Botanical name: Hiptage benghalensis(L.) Kurz, వీటినే పావురాయి  కాయలని కూడా అంటారు .  బృందావనం లో కృష్ణుని అలరించిన తీగ  పుష్పాలు. అడవుల్లో సహజం గా ఉంటాయి .  
  
మాధవీ లత 
11. చంపకము: Botanical name: Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre,
 ఈ పుష్పాలు విష్ణువుకు పార్వతి కి ప్రీతి పాత్రము. సుగంధ భరితము.  
చంపకం 

12. సేవంతిక (చేమంతి ): Chrysanthemum indicum 
13. పారిజాతము 
పారిజాతం 
13. అర్క(జిల్లేడు) : Botanical name: Calotropis gigantea ; తెల్లని పూలు గలవి శ్రేష్టము ఈ పూలను గణపతి, శివ, సూర్య పూజకు మాత్రమే వాడతారు . రధ సప్తమి నాడు సూర్యారాధనకు వాడుతారు.   విష్ణు ఆరాధనకు ఉపయోగించరు.

ఆర్క 
 15. పలాశ: కింశుక / మోదుగ: Botanical name: Butea monosperma  దీని పుష్పాల తో హోళీ రంగులు చేసి ఆడుకుంటారు . దీని శాఖ తో చేసిన కర్రను ఉపనయనము సమయం లో వాడతారు .వీటిని మన్మధుని గోర్లు అని కూడా అంటారు.
పలాశ 
  16. ద్రోణ: తుమ్మిపూలు; Botanical name: Leucas aspera ; వీటి పూలను కార్తీక మాసం లో మాస శివ రాత్రి , సోమవారం, ఆర్ద్ర నక్షత్రం వున్న రోజుల్లో పూజకు ఉపయోగిస్తారు. వీటి ఆకును ఆకు కూర గా వాడతారు.
ద్రోణ / తుమ్మి 
17. అశోకము :  ఈ చెట్టు కింద నే సీతమ్మ వారు రావణుడి చెర లో  వుండినదని రామాయణం లో వర్ణించ బడినది.  ఇది శోక నాశకము గ భావిస్తారు. వీటి పూలను అమ్మ వారి పూజకు వాడతారు.  Botanical name: Saraca indica, 
అశోక వృక్షం 

 వేప:Botanical name: Azadirachta indica వేప పూలను తెలుగు వారు ఉగాది నాడు వాడతారు . వేప చెట్టు ను లక్ష్మీ స్వరూపం గా , గ్రామ దేవతల పూజలకు ఉపయోగించడము అందరికి తెలిసినదే .
కేతకి :దీన్నే మొగలి పూవు అని కూడా అంటారు.Botanical name: Pandanus odorifer
దీన్ని శివ పూజకు తప్ప మిగిలిన దేవతారాధనకు వాడతారు. శివ లింగము ఆది అంతము చూచానని అబధ్దము చెప్పడం వలన పూజకు పనికి రాకుండా పోయింది.
కేతకి , మొగలి పువ్వు 

బంతి :  Mari gold, Botanical name: Tagetus patula దీన్ని గొబ్బెమ్మలు , బతుకమ్మల ను అలంకరించడానికి వాడతారు ; పురాతన గ్రంధాలలో దీని ప్రస్తావన లేదు. 
తంగేడు, గురుగు పూలను ప్రధానం గా బతుకమ్మ(తెలంగాణాలో  ) పూజించడానికి , గొబ్బెమ్మలను(ఆంధ్ర లో ) పూజించడానికి వాడతారు. 
కనకాంబరం, జాజి, గులాబీ , నందివర్ధనం, గన్నేరు, మల్లె , నూరు వరహాలు ,లింగాక్షతలు/ చిలకముక్కుపూలు   దేవకాంచనము,  వంటి సుగంధ భరిత పుష్పాలను వాడతారు.
దేవ కాంచనము Plumeria rubra
  నాగ కేసరము/ శివలింగం పూలు: 
Couropitta guinensis శివ లింగం పూలు 
  
పొన్న /పున్నాగ Calophyllum
,నాగవల్లి/ తమల పాకు,   చందనము  /శ్రీగంధము , తులశీ, మరువకము, దవనము  కూడా పూజ కు వాడుతారు.
శివ రాత్రి సందర్భముగాశివ పూజకు ఉపయోగించే మొక్కలు వాటి పత్రములు/ పుష్పములు 
   1. కమలము /తామర/పద్మము;2.మల్లి/మల్లికమల్లెల చే అర్చించ బడడం వలన మల్లికార్జునుడు , మల్లేశ్వరుడు, మల్లినాథుడు, మల్లన్న గా ప్రసిద్ధి పొందాడు.  ; 3. జాజి ;4. అర్కము- దీనినే జిల్లేడు అంటారు, జిల్లేడుకు మందారం అని మరియొక పేరు వున్నది.శివునికి అర్కముడు అనే పేరు కూడా వున్నది  5. పున్నాగ /పొన్న ; 6. సేవంతిక దీన్నే చామంతి అంటారు. 7. గిరికర్ణికా-అంటే శంకు పుష్పాలు, 8. ద్రోణ-తుమ్మి ; 9.
పాటల/కలిగొట్టు Stereospermum 
 పాటలీ / దీన్నే కలిగొట్టు పుష్పము అంటారు.శివ పార్వతుల సమాగమము ఈ చెట్టు కింద జరిగినదని పురాణ జ్ఞానము అందువలన ఈ పుష్పములు కూడా ప్రధాన మైనవి  10. నాగలింగము,11. కలువ,12. కుందము-మొల్లలు;13. కరవీరము -గన్నేరు, 14. జపా పుష్పము -ఎర్ర మందార; 15. చంపకము; 16.కురువకము-డిసెంబరు పూలు,/నీలి గోరింట, 17. నందివర్ధనం, 18. రెల్ల   ప్రధానంగా ఇవి శ్రేష్టము  
పత్రములలో బిల్వము, అంటే మారేడుAegle marmelos ; కొన్ని ప్రదేశములలో మూడు దళములు గల వరుణ వృక్షాన్ని మారేడు కు మారుగా శివారాధనకు వాడతారు. దీని శాస్త్రియ నామము Crateva religiosa ,దీన్ని వుసిక మాను, ఉలిమిరి అని కూడా అంటారు   తులసి, మాచీ, బృంగరాజ, అశ్వత్థ , అపామార్గము, గండలీకం ముఖ్యమైనవి.                   
 చివరగా ఒక మాట: శంకర భగవత్పాదుల శివానంద లహరి లో ని ఈ శ్లోకం చదవండి   
గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోర విపినే 
విశాలే శైలే  చ  భ్రమతి కుసుమార్ధం జడ మతి 
సమార్పైకం చేతస్సరసిజం ఉమానాథ భవేత్ 
సుఖేనా వ స్థాతుం  జన ఇహ న జానాతి కి మ హో 
అర్ధము: ఓ ఉమా నాథుడా (శివుడా ) మంద బుద్ధి గల వారే నీ పూజా పుష్పాల కొరకు లోతైన చెరువుల్లో, జన సంచారం లేని ప్రమాద కరమైన అడవుల్లో, విశాల మైన కొండల్లో తిరుగుతాడు. కానీ హృదయ సరోవరం లో పూచిన ఒక పద్మాన్ని నీకు సమర్పిస్తే వున్న చోటే సుఖం గా ఉండ వచ్చ్చని ఈ ప్రజలకు తెలియ దంటే విచిత్రం గా వుంది . ఈ పూల న్నిటి కన్నా హృదయ పద్మమే భగవంతునికి ప్రీతి కరము.
పద్మశ్రీ పొందిన ధర్పల్లి (చెట్ల)రామయ్య  కు కోటి నమస్కారములు; ఎవరో పెంచిన చెట్ల నుండి కోటి పూలు తెఛ్చి దేవుడిని పూజించుట కన్నా మనం కనీసం ఒక చెట్టయినా నాటి తే  కోటి పూల తో పూజ చేసిన ఫలం వస్తుంది.   


Thank you.  

Monday, April 5, 2010

Poisonous plants around us updated

Updated on 19-04-2016
Plants look innocent but some contain many harmful substances .These substances produced under natural conditions may cause illness or death  to human beings and animals. Poisonous plants are found in higher plants and in lower groups also. Only angiosperms are mentioned here. Most of the poisonous plants are wild in origin.These plants are never eaten by animals.
Objective: The main objective is to provide information on the harmful plants. This will help us to be cautious with the plants. These plants are available throughout Andhra Pradesh and in Southern India.
When swallowed, toxic substances of plants interfere with normal body functions. Each group of poison acts differently. The severity of poisoning in man depends on quantity of poison ingested, health and nutritional status and age of the victim. Toxic substances in plants exist in a variety of forms. Chemically most of them are alkaloids, polypeptides, amines, glycosides, oxalates, resins and other phyto-toxins.
Depending upon the toxic effect they are grouped into following categories:
Highly toxic or lethal plants: These plants may cause serious illness or death. If ingested please immediately rush to the hospital with the plant sample or information.
Name of the plant: Abrus precatorious L.,
Family: Fabaceae
Common Name: crab’s eye, Indian liquorice, Ratti seesds, గురు గింజలు, గురువింద 
Toxic part: Seed
Toxic substance: Abrin. It is a ribosome - inactivating protein, thus blocks protein synthesis and it is one of the most deadly plant toxins known. A dose of 0.1-1 mug/kg of body weight is fatal to humans.
SymptomsThe toxin is released only after breaking of seeds. Infusion of seed extracts can cause eye damage, conjunctivitis and even blindness after contact. The major symptoms of poisoning are acute gastroenteritis with nausea, vomiting and diarrhoea leading to dehydration, convulsions, and shock. Dehydration, as well as direct toxicity on the kidneys, could result in oliguria that might progress to death in uraemia (William Boericke, 1999; Inchem, 2004).
Occurence: Found in waste places and in forest)
Abrus Precatorius seeds
Name of the plant: Cascabela thevetia (L.) Lippold 
Common name:Yellow oleander;  పచ్చ గన్నేరు
Family: Apocyanaceae
Toxic part: Fruit (seed)
Toxic substance: The main toxins are the cardenolides called thevetin A and thevetin B; others include peruvoside, neriifolin, thevetoxin and ruvoside  glycosides .
Symptoms: They produce gastric and cardiotoxic effects. One fruit can cause death of an adult. Nausea,vomiting, heart stimulation, Convulsion and death.
Occurrence: The plant is cultivated in gardens, Lord Shiva temples, and in open forests.


Name of the plant : Catharanthus roseus (L.) G.Don,
Common name: Madagascar Periwinckle, Vinca, Cape periwinkle, rose periwinkle, rosy periwinkle, Bright eyes, and "old-maid".; Billa ganneru, nithya kalyani బిళ్ల గన్నేరు, నిత్యకళ్యాణి(Tel.).   
     Family: Apocyanaceae
Toxic part: All parts are extremely toxic if consumed orally by humans;
Toxic substance: The substances vinblastine and vincristine and many other alkaloids.
    Symptoms:  renal- hepato- and hematopoeitic toxicity at the tested doses Nausea,vomiting, heart stimulation, Convulsion and death.
Occurrence: Exotic. Widely cultivated as an ornamental; and runs wild on roadsides.
Catharanthus roseus
Name of the plant : Catharanthus pusillus (Murray) G.Don
Common name: Tiny periwinkle (Eng.); Verrimirapa, Gulvidiవెర్రిమిరప, గులివిడి (Tel.).
Family: Apocyanaceae
Toxic part: All parts are toxic if consumed orally by humans
Toxic substance: alkaloids
Symptoms: Same as Catharanthus roseus
Occurrence: A weed.
Catharanthus pusillus
Name of the plant : Cestrum nocturnumL.
Common name: Night queen;రేరాణి 
Family: Solanaceae
Toxic part: Leaves and berries
Toxic substance: Atropine, anticholinergic alkaloids, in leaves; solanine and inunripe fruit
Symptoms: Effects Asthma patients if inhales the strong odour; and if ingested orally it causes gastrointestinal, neurological symptoms.

Occurrence: Exotic. Cultivated in gardens.  
Cestrum nocturnum
Name of the plant:Cleistanthus collinus (Roxb) Benth ex Hook.f .
Common name: Garari, karra ;Vodisi, vadisaaku, Korisi వొడిసి ఆకు, కొరిసి 
Family: Euphorbiaceae
Toxic substance: Cleistanthin A,B,  C, D,;polyols in tanins, Beta sitosterol,Collinusin
Toxic part::Fruits and leaves are highly poisonous,more effective if eaten with jaggery. Young fruits resemble amla fruits.
Symptoms: Ingestion of 1-2 leaves or 1or 2 fruits can kill a person. It is a quick poison. Cardiac arythms, hepotension, nervousness. Neurotoxin also. No known antidote is available.
Occurrence:  Common in scrub forests
Cleistanthus collinus
Name of the plant: Nerium oleander L.,
Common name: Pink oleander; ఎర్ర గన్నేరు, కస్తూరి
Family: Apocyanaceae
Toxic part: Entire plant, especially leaves.
Toxic substance: Nerin, oleandrin, folinerio. Oleandrin and oleandrigenin, the cardiac glycosides are the toxic principle. 
Symptoms: A single leaf is sufficient to kill an adult. Affects gastrointestinal system, the heart, and the central nervous system Nausea, vomiting,dizziness, slowed pulse, irregular heartbeat, dialation of pupils drowsiness, unconsciousness, paralysis of legs and finally death. The sap if in contact with the skin can cause blistering, irritation and soreness. 
Occurrence:  Cultivated in gardens. 
Nerium oleander
Name of the plant: Datura metel; D.stramonium and, D.innoxia
Common name: Angel's trumpet, devil's trumpet, black trumpet; ఉమ్మెత్త
Family: Solanaceae.
Toxic part: Entire plant,especially seeds. 20 seeds are sufficient to cause poisoning in an adult. Seeds are sedative and intoxicating in large doses.
Toxic substance: Hyoscyamine,hyoscine,atropine, Scopolamine, and other glycosides.
Symptoms: Dry mouth, thirst, nausea, vomittinng, diarrhea, delirium and convulsions. Finally death if not treated.
Occurence: It is found on road side in waste places.
Datura plant and seeds
 Name of the plant:Gloriosa superba L

Common name: Flame lily, fire lily, tiger claw, gloriosa lily, glory lily, superb lily, climbing lily, and creeping lily ;నాభి , నాగేటి గడ్డ
Family: Colchicaceae
Toxic part: This plant is a beautiful twiner with attractive red flowers. Rhizome is the underground stem. It looks like a plough; tubers are highly poisonous.
Toxic principle: Colchicine
Symptoms: One tuber is sufficient to kill an adult.
Occurence: Common in the foot of hills.
Gloriosa superba
Name of the plant: Ricinus communis L
Common name: Castor bean; ఆముదము
Family: Euphorbiaceae
Toxic part: Seed
Toxic substance: Ricin. It is as powerful as HCN and as potent as snake poison.
Symptoms: When the raw seeds are eaten it will cause death.
3-10 seeds can cause death in children. Nausea, vomiting, burning of mouth, diarrohea, stomachache,convulsions dullness of vision, anaemia,and death in 1-10 days.
Occurence: Found along railway lines, waste places. It is a cultivated crop. It is cultivated for the oil from the seeds.
Ricinus communis seeds
 
Name of the plant:Strychnos nux-vomica L
Common name: Nux Vomica, Poison Nut, semen strychnos and quaker buttons Nux-vomica ;Mushti విష ముష్టి
Family: Loganiaceae
Toxic part: Seeds; stem bark is used as fish poisoning.
Toxic Principle: Strychnine is the poisonous principle, lethal dose 30-120mg.
Symptoms:Nausea, headache, vomiting  dropsy and kidney failure . 10-20 seeds can kill an adult. Relatively slow poison.
Occurence:Common in scrub forests


Strychnos nuxvomica seed 
Name of the plant: Jatropha curcas L.
Common name: Bio diesel plant; Physic nut, Jatropha, Barbados nut;పెద్ద నేపాళం,అడవి ఆముదం 
Family: Euphorbiaceae
Toxic part: Seed
Toxic substance: Jatropin
Symptoms: 2-10 seeds can cause death in an adult. Nausea,
diarrohea ,convulsions and death.
Occurrence: It is cultivated for seeds, and also run wild.

Jatropha curcas

Many members of Euphorbia genus are quite poisonous, due to the presence of phorbol esters.
Name of the plant: Euphorbia cyathophora  L
Common name: Poinsettia
Family: Euphorbiaceae
Toxic part: Entire plant, latex
Toxic substance: Not known
Symptoms: A small twig can cause death in children. Severe irritation in mouth, throat& stomach.
Occurence: Found cultivated in the gardens.
Euphorbia cyathophora

Name of the plantEuphorbia tithymaloides  L
Family: Euphorbiaceae
Local name: Devil's Backbone,కంట పాల 
Toxic part: Entire plant, latex
Toxic substance: Not known
Symptoms: A small twig can cause death in children.Severe irritation in mouth, throat& stomach.
Occurence: Found cultivated in the gardens and in households as hedge /border plant .
Euphorbia tithymaloides

Plant name: Strychnos potatorum L.f., 
Common names: Clearing nut; Chillaginja చిల్లగింజ (Tel.).
Family: Loganiaceae
Toxicity: Seeds are  toxic in doses of 2g per kg body weight. If the seeds are crushed and eaten they are toxic. 
But Seeds as whole are used to clear turbid water.
Toxic principle: : diaboline (major alkaloid) and its acetate is the principle chemical. 
Symptoms: Same as Strychnos nuxvomica
Occurence:Common in scrub forests.


Strychnos potatorum
Minor toxicity causing plants:Ingestion of these plants may cause minor illnesses such as vomiting or diarrhea. If ingested in large quantities it may also cause death.
Name of the plant: Cannabis sativa, Cannabis indica 
Family: Cannabaceae
Common name: గంజాయి , భంగ్, దీన్నుండి Hashish అనే మత్తు మందును చేస్తారు. ఇవన్నీ నిషేధింపబడిన మత్తు మందులు. ఈ మొక్కలను సాగు చేయడం చట్ట రీత్యా నేరము. 
వీటిని సేవిస్తే నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బ తిని మరణిస్తారు. 
Cannabis sativa, గంజాయి మొక్క 

Name of the plant: Lantana camera L.
Common name: Wild sage; పులి కంప
Family: Verbenaceae.
Toxic part: Berry and leaves.
Toxic substance: Triterpenoids and a sterol in leaves
Lancamrone and oleanonic acid is also Present in leaves. hepatogenic
Symptoms: 2 -4 fruits cause death in children. It is hepatogenic.Leaves induce photosensitization and jaundice circulatory collapse and finally death
Occurance: It is a way side common weed, and used for fencing also.
Lantana fruits
Name of the plant: Argemone mexicana Linn.
Family: Papaveraceae.
Common name: Mexican poppy, Mexican prickly poppy, cardosanto ; బలురక్కసి,బ్రహ్మదండి,పిచ్చి కుసుమ 
Toxic part: Entire plant, especially seeds.
Toxic substance:Argemone oil contain Sanguinarine
( an alkaloid) & dihydrosenguinarine.
Symptoms: Wheat flour contaminated with Argemone seeds cause acute inflammation of gastro intestinal tract. Several epidemics occurred in India due to argemone oil poisoning. People were affected with dropsy, glaucoma followed by blindness. Argemone poisoning cause non inflammatory bilateral edema of legs associated with diarrhea, cardiac failure and sometimes even death. It also produces abortion, vomiting anemia and alopecia. Some times the oil from the argemone seeds is used to adulterate edible oils especially Mustard oil and Sesamum oils. . Beware of this adulteration.
Occurence: It is found in road side and also in waste places. 


Occurrence:  Cultivated in gardens. Occurance: Common in scrub 

Poisonous yet edible plants:


Plant name: Papaver somniferum 
Common name: గసగసాలు (ఇవి విత్తనాలు ) దీని కాయ నుండి తీసేది  నల్లమందు (Opium, morphine) నల్ల మందు ముందు మత్తు కలిగించి క్రమంగా చావుకు దగ్గర చేస్తుంది . గసాలు కూడా అధిక మొత్తము లో ప్రమాద కరమే! 
The seeds in large quantities is used to kill prisoners in olden days.
Plant name: Manihot esculenta Crantz
Common name: Cassava, Tapioka; కర్ర పెండలము, ఆళ్వారిగడ్డలు 
Family: Euphorbiaceae
Toxicity: Fresh uncooked tubers are toxic.
Tubers are edible when the cyanide is removed after soaking and long cooking.
Manihot esculenta tubers
 Red kidney bean (rajma);lima bean, soya bean, kesari dal are all poisonous if not soaked overnight and cooked.
Green potatoes: contain solanine a toxic alkaloid. Solanum nigrum  Solanum villosum plants except ripe fruits are mildly toxic, 
  Areca catechu -betel nut, వక్కలు, contain alkaloids and phenols if swallowed cause mouth cancers.
Nicotiana tabacum -Tobacco, పొగాకు, తంబాకు All parts except seeds are toxic. Ingestion in higher doses causes death. 1mg of nicotine per kilo gram of body weight is lethal. Infusion of 30 grams of tobacco or inhalation of 1gram of tobacco snuff is lethal.Nicotine is the principle toxin. Tobacco in the form of cigars, Cigarettes, Bidis, Gutka or chewing of tobacco is lethal; cause cancer.
Tobacco plant
 Seeds of Annona muricata- Common nameSour sop,లక్ష్మణ ఫలం ,
Seeds are neurotoxic; if ingested they cause neurodegenerative disease.
  Annona reticulata-(Custard apple, wild-sweetsop, bull's heart, bullock's-heart, or ox-heart- రామాఫలం);The kernels are very toxic. Sap from cut branches is acrid and irritant and can severely injure the eyes.
 Annona squamosa- (Custard apple, sugar apple; సీతాఫలం) Seeds are toxic.

Alocasia macrorrhizos -Elephant ear taro-పిచ్చిచేమ; 
For image click:https://www.flickr.com/photos/140231536@N03/26064306051/in/album-72157666416997782/ 
  
Colocasia esculenta -Arum, Green Taro, Cocoyam, taro-చేమ tubers are mildly toxic. long cooking is necessary.
For image click: https://www.flickr.com/photos/140231536@N03/26038113102/in/album-72157666416997782/
Other plant poisons: 
Name of the plant: Cryptostegia grandiflora R.Br
Family: Asclepiadaceae
Common name: Rubber vine రబ్బర్ తీగ
Toxic part: Entire plant, especially leaves and thick latex,
Toxic substance: Glycosides in the latex.

Symptoms: 10 leaves are sufficient to kill an animal or a person. Dry mouth, irritation in the stomach nausea and finally death. It is a native of Africa, introduced for the beautiful flowers. Found in low lying areas near canals.
Cryptostegia grandiflora

Aristolochia bracteolata-Pipe vine, Worm killer; ఈశ్వరి, గాడిదగడప
For image click: https://www.flickr.com/photos/140231536@N03/26130811335/in/album-72157666450915141/   
 and Aristolochia indica - Indian Birth wort; తెల్ల ఈశ్వరి 
For image click: https://www.flickr.com/photos/140231536@N03/26130966475/in/album-72157666450915141/
 These two plants are potential carcinogen, and nephro-toxic. never consume in large quantities.
Some wild tubers such as 
1. Scadoxus multiflorus-Common name:  Blood lily, blood flower, Katherine-wheel, ox tongue lily, and powder puff lily, May flower
2.  Ledebouria revoluta (L.f.) Jessop- Common name:  South Indian squill కాచుగడ్డ, అడవి తెల్లగడ్డ  tubers toxic if eaten.In large doses bulbs are emetic and may cause cardiac depression.
Ledebouria revoluta
3.  Drimia indica (Roxb.) Jessop; Drimia nagarjunae (Hemadri & Swahari) Anand kumar-Wild Onion ; Adavivulli  అడవిఉల్లి-If taken in excess, the bulb is a narcotic, acrid and poisonous causing nausea, slow, painful urination, and bloody urine.
Drimia tuber

Fresh tubers of Dioscorea oppositifolia, and other species are toxic.
Dioscorea tubers

Hippeastrum striatum- bulbs affect stomach, shock and coma.
For image click: https://www.flickr.com/photos/140231536@N03/26034907562/in/album-72157666493612996/
Seeds of Erythrina, Canavalia, Crotalaria,Senna, Rhynchosia, Tephrosia and many other wild bean plants are toxic.
Seeds of Canavalia
Seeds of Erythrina

Fruits of Citrulus colocynthus, Diplocyclos palmatus, Corollocarpus epigeus,and  Trichosanthes tricuspidata are poisonous if ingested in large quantities.
Citrulus colocynthus
Diplocyclos palmatus
Trichosanthes tricuspidata
Fruits of Melia azedarach and Azadirachta indica  తురక వేప ,వేప,
Melia azedarach 
3. Dermatitis: The juice, sap, or thorns of these plants may cause a skin rash or irritation. or ingestion of plant part may cause irritation of mouth, throat, skin resulting in throat swelling, breathing difficulties, burning pain, and stomach upset.
Occular poisons: Excoecaria agallocha;Calotropis gigantea ; Asclepias curassavica: They cause permenant or tempporary loss of vision. Excoeria sap is yellow and acrid, cause temporary blindness. తిల్ల  మొక్క నుండి పసుపు రంగులో వున్న ద్రవం వస్తుంది, ఇది కళ్ళల్లో పడితే కొంతసేపు కళ్ళు కనిపించ కుండా పోతాయి 
White milky latex is the poisonous substance. జిల్లేడు పాలు కళ్ళల్లో పడితే ఎటువంటి మంట , నొప్పి ఉండదు, కానీ కొద్ది సేపటికి కంటి చూపు తగ్గడం మొదలై చివరకు పూర్తిగా చూపు పోతుంది.  దీనికి ఎటువంటి మందులుగాని , ఆపరేషన్ గాని పనిచేయవు ; కాబట్టి జిల్లేడు తో జాగ్రత్త గా ఉండాలి. 
Excoecaria agallocha
 
Calotropis gigantea

Contact dermatitisParthenium hysterophorus ;Tragia involucrata , Mucuna atropurpurea, Mucuna prurience;    Dalecamphea indica 
sap of Mango, Buchnnia,
Irritation of mouth, swelling of tongue, burning pain, difficulty in breathing.
Caladium species; Dieffenbachia Dumb cane; Colocasia; Agave species; Epiprinum;   
Dieffenbachia bowmani
Epiprinum aureum
Caladium bicolor
Colocasia esculenta
Agave cantala
Agave americana

For the images please click https://www.flickr.com/photos/140231536@N03/?
 

 If anyone  consume the toxic plant or part they should be contacted a hospital emergency ward immediately.
విషపు మొక్క తిన్నట్టు తెలిస్తే వెంటనే ఆస్పత్రి కి తీసుకెళ్ళి వైద్యుని సంప్రదించ వలెను . స్వంత వైద్యము , చిట్కాలు సురక్షితము కావు . ఇది  ప్రాణాలు కాపాడుకోడానికి వ్రాసిన  వ్యాసమే
Educate your children and neighbors on the toxic effects of plants. Save your children from this toxic plants. 
  

                                                                     To be continued........  
   o
Common name:
 rests.Occurance: . Common in hill slopes and as a weed in cutivated dry lands.  m