Saturday, September 4, 2010

Plants used as Patri for Vinaayaka chavithi

వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలతో 
శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం 
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే 

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ 
అవిఘ్నం కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా 

గజాననం భూతగణాధి సేవితం  కపిత్థ జంబూ ఫలసార భక్షిణం 
ఉమాసుతం శొకవినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం  
I thank all the visitors of this blog, It will be reorganised with a new face shortly after Vinayaka chaviti. Best wishes for 2015 Vinayaka chaviti.
Lord Vigneswara is an excellent scribe; as the great saint writer/ poet Vyasa (Veda vyasa, Krishna dwaipaayana, son of great saint Paraasara) dictates the slokas he inscribed  them on the leaves. He is the scribe for one lakh sloka Mahabaratam, Sri Mathbhagavatham and eighteen puranas; a scribe requires good knowledge of language, concentration and physical stamina. Why should we remember Lord Vignewara, because to learn the things perfectly, without any inhibitions. He never feels ashamed to be a scribe, his humbleness, dedication should be respected, worshipped. We have to learn to complete the tasks even though there are difficulties and hurdles, we have to remember Lord Vigneswara to give us energy to work like him. He is good example to boost our metal capabilities.  If everyone works like Lord Ganesha our country regains the great traditions and riches. Let Ganesha bless every one with good mental make up. 
  
కొండంత దేవుడికి కొన్ని పత్రాలతో కొండంత స్థిర చిత్తంతో చేసే పూజ శుభకరము.  పూజ కు వుపయోగించే పవిత్ర మైన మొక్కల గురించి తెలియ జేయాలన్న ఆశ తో చేసే ప్రయత్నం ఇది.  .చిత్రం క్రింద దాని సమాచారం సంక్షిప్తం గా ఇవ్వడం జరిగింది. పత్రిని అమ్మే వారు శాస్త్రము లో చెప్పినవి కాక వారికి దొరికినవి తెచ్చి అమ్ముతున్నారు. అటువంటి మొక్కల వలన కొన్ని రకాల అల్లెర్జిలు రావడానికి అవకాశం వుంది. .
.ఏక వింశతి  -21 plants botanical names, Telugu names and photographs are provided for correct and easy identification.
ఇంకొక మాట పుజకుపయోగించే ప్రతిమను మట్టి తో చేసినది , విషపూరిత రంగులు వేయనిదానిని పూజించండి.
 Respect our Nature. Be Eco friendly. Wish you a Happy and Healthy Vinayaka chavithi.

Artimissia .pallense (దవనం)
1.Sumukhaya Namaha.: సుముఖాయ నమః(A good spokesman)
A.pallense(Family: Asteraceae) (దవనం)A.Small aromatic herb.

Artmisia indica/ A.vulgaris మాచ పత్రి 

Plant name: (Sanskrit) Machi patram (Telugu)(Machapatri)*–Botanical name:Artmisia indica (మాచ పత్రి )
Medicinal Use: Aromatic, tonic, anti malarial & digestive.
In some versions it is "Davanam", in others it is "Maacha patri" Any of these plants may be used. Both have anti insecticidal properties.
Solanum surattense


2.Ganadhipaya Namaha : గణాధిపాయ(Head of Ganas)
Plant name: (Sanskrit)Brihatipatram,(Telugu)Vakudu -(వాకుడు)
Botanical name: Solanum surettense(Family:Solanaceae) An armed shrub in waste places.
Medicinal Use: Diuretic,


Aegle marmelos మారేడు

3.Gowriputraya Namaha: గౌరీ పుత్రాయ(Son of Godd ess Gauri)
Plant name: (Sanskrit)Bilvapatram (Telugu)Maredu బిల్వ,  (మారేడు)-
Botanical name: Aegle marmelos (Family: Rutaceae)
Significance in Mythology: This tree is said to be arised from the sweat of Goddess Parvathi, hence it is dear to worship lord Shiva also.
Medicinal Use:Fruit pulp to control motions, anti diabetic, coolant. Commonly found in temples.

Cyanodon dactylon  గరిక 

 
4. Gajananaya Namaha: గజాననాయ(Elephant faced )
 Plant name: (Sanskrit)Durvara patra (Telugu)Garika
Botanical name Cyanodon dactylon(Family:Poaceae) All grasses are not cynodon or garika. It is replaced by darbha/ Imperita or some times by Typha . They cause mild allergy.
Medicinal Use:To Control diarrhea, anti ciphalis,anti bleeding


Datura metal ఉమ్మెత్త

5. Harasunve Namaha: హరసూనవే(Son of Lord Hara-Shiva)
Plant name: (Sanskrit)Dattura ptra (Telugu)ఉమ్మెత్త
 Botanical name : Datura metal(Family:Solanaceae) A herb in waste places
Medicinal Use:For alleviating respiratory diseases such as asthma.
Zizyphus mauritiana రేగు

6. Lambodaraya Namaha: లంబోదరాయ(Man with a descending stomach)
Plant name: (Sanskrit)Badari patra (Telugu)Regu; Botanical name : Zizyphus mauritiana/ Z.jujba(Family:Rhamnaceae)
Medicinal Use: Digestive  An armed shrub in forests or in waste places.

Achyranthes aspera ఉత్తరేణి
7. Guhagrajaya Namaha: గుహాగ్రజాయ(the superior hearted)
(Sanskrit)Apamarga patra (Telugu)Uttareni-
Botanical name Achyranthes aspera (Family:Amaranthaceae)
 Medicinal Use:Affects entire body.leaves for digestive problems,and skin diseases,root for scorpionbite.  A herb foun in waste places.
Ocimum sanctum తులసి

8. Gajakarnaya Namaha: గజ కర్ణాయ(Elephant eared)
(Sanskrit)Tulasi (Telugu)Tulasi తులసి -
Significance in Mythology: Vrinda a synonym to Tulasi. Tulasi is regarded as a great worshipper of the god Vishnu. This plant is also considered as a manifestation of  Goddess Lakshmi, 
Botanical name: Ocimum sanctum (Family:Lamiaceae)  Medicinal Use:Anti kapha, to control skin and respiratory diseases A sacred herb grown in house holds and temples

Mangifera indica మామిడి
9. Ekadantaya Namaha: ఏక దంతాయ(With one teeth)
(Sanskrit)Chuta patra (Telugu)Mamidi-
 Botanical name : Mangifera indica (Family:Anacardiaceae) Medicinal Use:For Diphtheria, tender leaves are anti diabetic A tree
Cascabela thevitia గన్నేరు

10 Vikataya Namaha: వికటాయ(Great/ powerful)
(Sanskrit)Karaveera patra (Telugu)Genneru
Botanical name: Thevetia neerifolia/Cascabela thevitia(Family:Apocyanaceae)
Some versions indicated that Nerium indicum should be used  as it is an Indian plant. Where as Cascabela thevitia is a native of S.America. Both belong to the family Apocyanaceae. Both are poisonous.
Medicinal Use:Diuretic, for heart diseases,poisonous in high doses A shrub found in siva temples.
Nerium indicum గన్నేరు Evolvulus alsinoides  విష్ణు క్రాంతము
11. Bhinnadantaya Namaha: భిన్న దంతాయ(different lengthed teethed)
(Sanskrit)Vishnukrantham (Telugu)Vishnukrantham విష్ణు క్రాంతం 
Botanical name: Evolvulus alsinoides (Family: Convolvulaceae)
 Medicinal Use:Improves memory, used for nurological diseases ) A herb in waste lands.
Punica granatum  దానిమ్మ

12. Vatave Namaha: వటవే(A cipher)  
(Sanskrit)Dadimi patra (Telugu)Danimmaదానిమ్మ
Botanical name: Punica granatum (Family:Punicaceae)
Medicinal Use:To control motions, controls bleeding,anti pitta A cultivated shrub
Origanum majorana మరువము

13. Sureswaraya Namaha: సురేశ్వరాయ(supreme of deities)
(Sanskrit)Maruvaka patr (Telugu)Maruvam మరువం 
Botanical name: Origanum majorana (Family:Lamiaceae)
Medicinal Use:For Rhumatic diseases and skin diseases  Cultivated aromatic herb.
Citrus limonium పెద్ద నిమ్మ

14. Phaalachandraya Namaha: ఫాల చంద్రాయ(God with an eye on the forehead)
(Sanskrit)Jambeera (Telugu)Gajanimma గజనిమ్మ 
Botanical name -Citrus limonium (Family: Rutaceae)
Medicinal Use:Digestive  A tree cultivated for its fruits.
15. Sarveswaraya Namaha: సర్వేశ్వరాయ(God for all)
Devadaru (Sanskrit) (Telugu)Devadaru-దేవ దారు 
 Botanical name -Cedrus deodar (Family::Pinaceae) Sorry, image not available.
Medicinal Use:For Skin diseases, anti pyretic.
Erythroxylum monogynum దేవదారు 
In South India where Cedrus is not available, Erytroxylum is used . It is available in scrub forests.

Vitex nigundo వావిలి
16. Herambhaya Namaha: హేరంభాయ(A boastful hero)
(Sanskrit)Sindhuvara patram (Telugu)Vavili-వావిలి 
Botanical name: Vitex nigundo (Family: Verbinaceae)
Medicinal Use: Anti vata, relieve pains in muscles and joints.A shrub cultivated as a hedge plant or run wild in waste places
Jasminum grandiflorum జాజి

. 17. Surpakarnaya Namaha: శూర్పకర్ణాయ(Elephant eared/a winnowing basketed eared)
(Sanskrit)Jaji patram (Telugu)Jaji.జాజీ 
Botanical name : Jasminum grandiflorum (Family : Oleaceae)

Medicinal Use:For skin diseases  A twiner in forests
Acacia spicigera జమ్మి

18. Ibhavaktraya Namaha: ఇభ వక్త్రాయ(Elephant faced )
(Sanskrit)Shami patram (Telugu)Jammiజమ్మి
Botanical name: Acacia spicigera (Family: Mimosaceae)
Significance in Mythology: the god of fire- Agni hid in the heart of the Shami tree to escape from the wrath of Brighu Maharishi.Shami Tree also represents goddess Durga.
शमी शमयते पापम् शमी शत्रुविनाशिनी ।
अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी ॥
करिष्यमाणयात्राया यथाकालम् सुखम् मया ।
तत्रनिर्विघ्नकर्त्रीत्वं भव श्रीरामपूजिता ॥

Medicinal Use:Pacifying, digestive  A small tree in forests or found in some temples.
Ficus religiosa రావి /అశ్వత్థ

19. Vinayakaya Namaha: వినాయకాయ
It is also known as peepal tree, Bhodhi tree. (Sanskrit)Aswatha patram (Telugu)Ravi రావి , అశ్వత్థము –
Botanical name: Ficus religiosa (Family: Moraceae )
Significance in Mythology: River Sarswathi is said to be arised from the roots of this tree. It is considered as manifestation of Lord Vishnu. Many sages meditate under this tree. 
Medicinal Use:Digestive ,enhances reproductivity,pacifying ) A tree found in temples especially in Vishnu temples
Terminalia arjuna తెల్ల మద్ది

20. Surasevitaya Namaha: సుర సేవితాయ(served by deities)
(Sanskrit)Arjuna patra (Telugu)Tella maddi.తెల్ల మద్ది -
Botanical name :Terminalia arjuna(Family: Combritaceae)
Medicinal Use:Tonic  It is a tree. Found in forests
Calotropis gigantia జిల్లేడు

21. Kapilaya Namaha: కపిలాయ(a form of fire/ reddish like fire)
(Sanskrit)Arka patram (Telugu)Jilledu-జిల్లేడు 
Botanical name: Calotropis gigantia (Family: Asclepiadaceae)
Medicinal Use:Anti poisonous, anti vata  A shrub in waste places

వెలగ
Note:There may be some differences in the texts, in some texts instead of Jambeera patram, gandaki patram is given. the names and order is also slightly different. I have followed the text published by TTD book "sacred plants:
While collecting the leaves for Vinayaka puja, some precautions have to be observed.పత్రి సేకరించే టప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించండి 
Ganneru is a poisonous plant, swallowing of 1-2 leaves may lead to death in children.గన్నేరు ఆకులు విషము ; పిల్లలు నోటిలో పెట్టుకోకుండా చూడండి 
 Seeds of Datura are also poisonous, the fruits are spiny, warn your children while enjoying the festival;ఉమ్మెత్త విత్తనాలు కుడా విషయుతమే . కాయల ముళ్ళు గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The latex of Calotropis is a ophthalmic poison, without any irritation the eye sight is lost if the milky liquid contacts with  the eyes. Observe your children, and tell them not put the hand in your eyes unless washed with soap. Till today there is no cure for this poisoning.
ఇక జిల్లేడు పాలు కళ్ళల్లో పడితే చూపు కోల్పోతారు .కాబట్టి చేతులు కళ్ళల్లో పెట్టుకోకుండా చూడండి . చాలామంది తెలియక చూపు కోల్పోతున్నారు , జాగ్రత్త 
Ziziphus-regu, Maredu, vakudu are spiny plants, they may hurt you.
రేగు, వాకుడు, మారేడు యివన్నీ ముళ్ళ చెట్లు , ముళ్ళు కళ్ళలో గుచ్చుకోకుండా చూడండి 
The philosophy is Lord Ganesha is a God of intellect. He says-in this world there are good, bad  persons around us like the tulasi, garika and jilledu to ummetta; but all are useful in some way;  I consider all in similar way;  we must learn how to deal with people like these thorny or poisonous plants and get the best from them. Good wishes.
ప్రపంచములో మనచుట్టూ విషపు మొక్కల వంటి వారు, ముళ్ళ చెట్ల వంటి వారు, తులసి వంటి పవత్రమైన మంచి వారు వుంటారు , భగవంతుని దృష్టి లో అందరూ సమానమే , అందరిలో ఎంతో కొంత మంచి వుంటుంది , ఎవరి తో యెట్లా ప్రవర్తించాలో తెలుసుకోవడం కూడా తెలుస్తుంది . మన మొక్కల విలువ తెలుస్తుంది. 
ఆ విఘ్నేశ్వరుడు అందరికి బుద్ధిని శక్తిని శుభాన్ని ఇవ్వాలని ప్రార్ధిస్తూ ...  శుభాకాంక్షలతో, 
వినాయకుడికి వెలగ పండు ప్రీతి కరమని భావిస్తారు. కానిదీన్నిపత్రి లో ఉపయోగించరు Since the patri sold in the market contains some weeds which are allergic to humans; Eg. Instead of machipatram, Pitchimachapatri or the congress grass – Parthenium hysterophorus is sold.
Celebrate the festival in a an Environmentally friendly way. Since I am a Botany lecturer I have provided the images I got from my camera. This is to educate the unconcerned people on Nature.
Whenever you handle poisonous plants be careful, never put your fingers or hand in the eyes or rub your eyes with the plant sap.

Monday, May 31, 2010

Some common herbal home remedies of Andhra Pradesh

The following are some of the common herbal home remedies safely practiced for a long time in many houses of Andhra Pradesh.
Cold and Cough: Normally Tulasi plant is grown in every house. One table spoon of Ocimum sanctum ( Tulasi)leaves juice with a pinch of black pepper for 2-3 times a day relieves cold.
OR
2.) Take 10-12 Tulasi leaves + 4-5 black pepper crushed seeds+ half spoon dried ginger(Sonthi) powder in a glass of water, boil all these on low fire until the decoction is reduced to half glass. Cool it to luke warm state add 1 table spoon of honey – take this decoction twice a day for 3-4 days . Prepare the decoction fresh whenever you want to have it.
తులసి ఆకుల రసము వొక చెంచా కొద్దిగా నల్ల మిరియాల పొడి గాని తులసి ఆకులు పది నాలుగు నల్ల మిరియాల పొడి కొద్దీ గా శొంటి పొడిని కలిపి గ్లాసు నీళ్ళలో సగానికి తగ్గే వరకు మరిగించి గోరు వెచ్చగా అయిన తరువాత చెంచా తేనే కలిపి రోజుకు రెండు లేక మూడు సార్లు తీసుకోవాలి.కషాయాన్ని ఎప్పటి కప్పుడు తయారు చేసుకోవాలి.
OR
One Table spoon of Coleus ambonicus (Vamu/kapparillaku) leaf juice with honey for 2-3 days.
ORలేదా 
5.)Crush garlic and boil it in a glass of milk and have it.
వెల్లుల్లి ని చితక గొట్టి పాలతో మరిగించి గాని,వేడి పాలలో అర చెంచా పసుపు పొడి కొద్ది గాని   మిరియాల పొడి గాని కలిపి తీసు కోవాలి.
OR
6.)Half tea spoon turmeric powder or black pepper powder with a cup of hot milk twice or thrice daily
OR
7.)Crush an onion and a small piece of ginger together take 1 table spoon of juice twice a day.
ఒక ఉల్లిపాయ ను చిన్న అల్లం ముక్కను చితగొట్టి ఒక చెంచా రసాన్ని రోజుకు రెండు సార్లు తీసుకోవాలి.
OR
8.)Take one Table spoon of coriander powder with a pinch of black pepper and ginger; boil them together in a glass of water take it with honey or jaggery.
ధనియాలు మిరియాలు సొంఠి లేక అల్లం చెంచా చొప్పున తీసుకుని కషాయము చేసుకొని తేనే తో తీసుకున్నా ఉపసమనం వుంటుంది.
 9.) To relieve heaviness of head due to cold is by inhalation of fumes of hing or turmeric or inhale the vapours of turmeric powder with leaves of Vitex nigundo (Vavili) or turmeric with neem in a glass of water for 2-3 minutes 2-3 times a day. Or  inhale Eucalyptus oil.
జలుబు తో వచ్చే తల నొప్పి,భారం తగ్గడానికి రుమాలలో నీలగిరి తైలం లేదా యూకలిప్టస్ నూనె వేసుకుని పీలుస్తుండ వొచ్చు.
మరుగుతున్న నీళ్ళలో వావిలి ఆకులు కొద్దిగా పసుపు పొడి లేదా వేప తులసి ఆకులు కొద్ది గా పసుపు పొడి వేసి ఆ ఆవిరిని రోజుకు రెండు మూడు సార్లు పీలుస్తే ఉపసమనం వుంటుంది. ఇంగువ లేదా పసుపు కొమ్మును నిప్పుల మీద వేసి వచ్చే పొగను కూడా పీల్చ వచ్చు. అయితే ఇది కొంచెము ఘాటు గా వుంటుంది.
Fevers:1.) Two table spoons of Tulasi juice with honey 1-3 times a day in cold related fevers or pneumonia.
జలుబు నుమోనియా తరహా జ్వరాలకు తులసి ఆకు రసాన్ని తేనే తో కలిపి రెండు మూడు సార్లు ఇవ్వ వొచ్చు.
2.)1-2 Table spoons of Phyllanthus amaras leaf juice with 2-3 black pepper seed powder in viral fevers. .
వైరల్ జ్వరాలకు నేల ఉసిరి మొక్క రసాన్ని గాని వావిలి ఆకు రసాన్ని  గాని రెండు చెంచాలు తీసుకొని డానికి రెండు మూడు మిరియాల పొడి  కలిపి ఇవ్వ వచ్చు.
3.)1-2 Table spoons of Vitex nigundo leaf juice with 2-3 black pepper seed powder in viral fevers.
4.) 2-3 Table spoons of decoction of Tinospora leaf with Ocimum leaves or prepare the decoction with Tinospora stem pieces for viral fevers and in flu.
ఫ్లూ జ్వరాలకుఒకటి లేదా రెండు  తిప్ప తీగ ఆకులు  లేదా కాండము ముక్కను పది తులసి ఆకుల ను ఒక గ్లాసు నీటి లో వేసి కషాయం చసుకొని తేనే తో కలిపి తీసుకోవాలి.
5.)2 Table spoons cumin powder or decoction with honey in indigestion related fevers.
అజీర్తి సంభందిత జ్వరాల్లో జిలకర వాము పొడిని నీటి లో మరగించి చేసిన కషాయాన్ని తేనే తో తీసుకోవాలి.
7. )For fevers with chills take one Andrographis leaf (Nelavemu) with 4-5 Ocimum (Tulasi )and prepare decoction. Take luke warm decoction with honey for 2-3 times a day. Andrographis is very bitter, if the dose is increased your B.P may go below normal levels.
చలి తో కూడిన జ్వరాలకు (మలేరియా లేదా ముత్ర సంభందిత జ్వరాలకు)ఒక నేల వేము ఆకు నాలుగు లేక ఐదు తులసి ఆకులు తో కషాయం చేసుకొని తేనే తో తీసుకోవాలి. నేల వేము ఆకు చాలా చేదు గా వుంటుంది. వీటిని ఎక్కువ గా వేసుకుంటే రక్త పోటు తగ్గే అవకాసం వుంది.  ఈ కాషాయాల న్నింటి ని మోతాదు ప్రకారం రోజుకు రెండు లేదా మూడు సార్లు  తీసుకోవాలి.
Loose motions: 1 )Table spoon of cumin powder with curd.
2.)1 Table spoon of Trigonella(Menthi) powder with curd or buttermilk.
3.)1 Table spoon of leaf juice of Cissus qudrangularis (Nalleru)or tender stem juice with butter milk.
4.) Unripe pomegranate fruits paste with buttermilk or tender leaves or fruit pericarp paste with buttermilk.
5.)Pulp of Aegle marmelos (Maredu) is also used to control loose motions.
6.) Dried powder of the milk from unripe fruits of Papaya with butter milk.
విరేచనాలు వచ్చిన వెంటనే పెరుగు లేక మజ్జిగ లో జిలకర లేదా మెంతుల పొడి వేసి తీసుకోవాలి.కొబ్బరి నీరు జీర్ణ కోశము లో వాపు తగ్గించి పోషకాలను అందిస్తుంది. కాబట్టి తప్పకండా కొబ్బరి నీరు తాగాలి మజ్జిగ లో కొద్ద్దిగా ఉప్పు చక్కెర కలిపి కూడా తీసు కో వచ్చు
లేత నల్లేరు కాదల రసాన్ని మజ్జిగ లో కలిపి తీసుకో వచ్చు.
దానిమ్మ చిగుళ్ళు లేదా లేత దానిమ్మ కాయల ముద్డ లేదా దానిమ్మ కాయ తొక్క పొడి లేదా పేస్టు ను మజ్జిగలో కలిపి తీసుకుంటే ఉపసమనం వుంటుంది.
పచ్చి బొప్పాయ కాయ నుండి వచ్చే పాలను గాని ఆ పాలను ఎండించి చేసిన పొడిని గాని మజ్జిగ తో కలిపి తీసుకోవచ్చు
Take coconut water or buttermilk with sugar and salt as supplement during diarrhoea or loose motions to avoid dehydration.
Constipation and indigestion: One table spoon full triphal powder with a pinch of Carum/vamu powder and a pinch of sonthi powder with honey in the morning and at bed time daily. It also slowly relieves the digestive system problems and piles problems.
 OR
1-2 spoons of Senna powder+ amla powder with honey or with luke warm water at bed time.
Make chutney with senna leaves or Ipomea aquatica (Thutiaaku) and take a small amount with rice during night.
Crush one dry fruit of Terminalia chebula (Karakkaya) and soak  it in one glass of water for 6-8 hrs in the night and  filer it in the morning and warm it, add a pinch of salt or honey . within 2-3 hours you will have a clean stomach with a free motion.Use of Karakkaya will heal all digestive problems slowly. Use natural fibres in your diet to avoid constipation.
మలబద్దకం: సమపాళ్ళలో ఉసిరి కరక తాని కాయల పొడిని (1:1:1)(దీనిని త్రిఫల చూర్ణం అంటారు)  కొద్దిగా వాము లేదా జిలకర పొడిని కొద్ది గా సొంఠి పొడిని కలిపి తేనే తో రాత్రి ఒకటి లేదా రెండు చెంచాలు తీసుకొని రెండు గ్లాసుల నీళ్ళు తాగాలి.ఇలా కొంత కాలం చేస్తే మలబద్దకం అజీర్తి  కడుపులో ఉబ్బరం నెమ్మది గా తగ్గుతాయి.
నేల తంగేడు లేదా సునాముఖి ఆకుల పొడిని తేనే తో కలిపి వెచ్చటి నీటి తో తీసుకోవాలి.లేదా సునాముఖి ఆకు లేక తూటి ఆకు ను ఉసిరిక పొట్టు తో కలిపి పచ్చడి చేసుకొని కూడా తిన వచ్చు. కూరలు ఆకుకూరలు పండ్లు ప్రతి రోజు తింటే పై సమస్యలు రావు.
Jaundice :
1)One table spoon of Andrographis paniculata(nelavemu) powder or half cup of decoction with honey
2.)Take Soapnut sized Phyllanthus amaras whole plant paste with buttermilk preferably made of cow milk twice a day on empty stomach.
Take 1-2 table spoons of Leaf juice of Eclipta alba(Guntagalgara) with honey,
Take Solanum nigrum (Kamanchi) plant paste with buttermilk.
Hibiscus rosasinensis flower paste twice a day for 5-6 days.
Leaf paste of Murraya(Curry leaves ) with butter milk.
Stem decoction of Tinospora cardifolia (Tippa teega) with honey.
పచ్చ కామెర్లు: ఒక చెంచా నేల వేము ఆకు పొడి లేదా రెండు మూడు ఆకులతో చేసిన కషాయం ను ఒక చెంచా తేనే తో తీసుకోవచ్చు.(నెల వేము చాల చేదు గా వుంటుంది మొదట మోతాదు కొంచెము తక్కువ తో మొదలు పెట్టి సమస్యలు లేక పోతే చెప్పిన మోతాదు తీసుకోండి)
గుంటగలగరాకు రసము ఒక చెంచా కొద్దిగా తేనే కొద్దిగా ఉసిరిక రసము లేదా పొడి కలిపి తీసు కో వచ్చు.
నేల ఉసిరి మొక్క ను నూరి ముద్డ గా చేసి (కుంకుడు గింజంత ముద్దను ) మజ్జిగ తో పర గడుపున తీసుకోవాలి,
లేదా కామంచి ఆకుల ముద్దను కూడా మజ్జిగ తో కలిపి తీసు కో వచ్చు. కామంచి ఆకులు పెసర పప్పు తో కలిపి వండుకుని కుర గా తిన వచ్చు.
కరివేపాకు ముద్దను మజ్జిగ తో తీసుకో వచ్చును. (మజ్జిగ వెన్న లేకుండా ఆవు పాల తో చేసినది శ్రేష్టము )
తిప్ప తీగ ముదురు కాండపు ముక్కలను నీటిలో మరగించి కషాయాన్ని చేసుకుని దానికి  తేనే కలిపి తీసుకోవచ్చు.

Urinary disorders: Coconut water or Grape juice or Barley water facilitates free flow of urine and relieves burning sensation.
Decoction of Palleru (Tribulus terrestris) fruits or have the leaves of Aerva lanata as a leafy vegetable or Boerhavia diffusa (Punarnava)as leafy vegetable or Raphanus juice half cup.
ముత్ర సంబంధ వ్యాధులు: మూత్రం లో మంట తగ్గి మూత్రం బాగా జారీ కావ డానికి   బార్లీ గంజి లేదా కొబ్బరి నీరు, లేదా ద్రాక్ష రసం బాగా పనిచేస్తాయి.  పల్లేరు కాయల కషాయాన్ని గాని పిండి కూర ను ఆకు కూర గా వండుకోనిగాని అటక మామిడి గలిజేరు పిండి కూర ఆకు లను ఆకు కూర గా వాడు కుంటే మూత్ర వ్యవస్థ లో ఏర్పడే రాళ్ళు నెమ్మదిగా కరుగుతాయి. ముల్లంగి దుంపల రసం కూడా రాళ్ళను కరిగించడం లో ఉపయోగ పడ్తుంది.
Tooth ache: Chew 2-3 leaves of Tulasi. or  Chew 1-2 cloves or clean your mouth with salt water especially at bed time. . Use a tender branch of Azadercta indica (neem )or Pongamia glabra (pongamia) for brushing your teeth.
పంటి నొప్పి కి తులసి ఆకులను నమలడము లేదా ఒకటి లేదా రెండు లవంగాలను నమిలి బుగ్గన పెట్టుకొనుట. నోటిని ఉప్పు నీళ్ళ తో శుభ్రం చేసుకొనుట, వేప లేదా కానుగ పుల్లలను నమిలి కుంచే లాగ చేసుకొని దాని తో పళ్ళు శుబ్రం చేసు కుంటూ వుంటే పంటి నెప్పులు రావు.
Gas in Abdomen: Juice of pudina leaves relieves the gas.
పుదీనా ఆకుల రసము కడుపు వుబ్బరాన్ని తగ్గిస్తుంది.
For good sleep: Take a glass of luke warm milk with one spoon full of Whithania somnifera (Penneru gadda ) powder.
Or Take 2-3 leaves of Baccopa monneri. (Jalabrahmi) or a pinch of brahmi powder with a glass of milk.
చక్కటి నిద్రకు : రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక గ్లాసు గోరు వెచ్చటి పాలలో ఒక చెంచా పెన్నేరు గడ్డ పొడి (ఆశ్వ గంధ ) కలిపి తీసుకోండి. లేదా ఒకటి లేదా రెండు జల బ్రాహ్మి ఆకుల రసాన్ని గాని చిటికెడు జల బ్రాహ్మి ఆకుల పొడిని గాని పాల తో కలిపి తీసు కో వాలి ( జల బ్రాహ్మి మోతాదు మించ రాదు. ఎక్కువ గా తీసు కుంటే నాడీ  సంబంధ రుగ్మ తలు రావచ్చును)
Wounds: For insect bites apply common salt on the affected part. Or wash with soapnut juice or decoction, apply ice pack or butter or turmeric with sandal wood paste, or neem paste. For any wound wash it with clean water. For large wounds rush to a doctor.
గాయాలు కీటకాలు కుట్టి నప్పుడు మంట తో కూడిన వాపు తగ్గ డానికి ఉప్పు రాయండి లేదా కుంకుడు రసం తో కడిగి వెన్న లేదా మంచు గడ్డ  లేదా పసుపు లేదావేప ఆకు ముద్డ లేదా  మంచి గంధం రాయండి.
చిన్న చిన్న గాయాలు అయినప్పుడు మొదట శుభ్రమయిన నీటి తో కడిగి పసుపు లేదా పుల్లల జెముడు కాడ  లను ముద్డ గా చేసి, లేదా గడ్డి చేమంతి ఆకుల ముద్దను పూయండి.
బెణుకుల  వంటి వానికి నూగు కసింత  ఆకులు సున్నపు తేట తో నూరి ఆ ముద్డ తో పట్టు వేయ వచ్చు.నల్లేరు కాడలు లేదా మునగాకు లేదా వావిలి ఆకుల ముద్దను కూడా వేసి కట్టు కట్ట వచ్చు.
మదిమ నొప్పులు మోకాళ్ళ నొప్పులకు నువ్వుల నూనె లో వావిలి ఆకులను గోరింట ఆకులను వేసి కాచిన నూనె తో తగిన విధం గా రాసుకో వాలి.గాయాలు పెద్దవయి నప్పుడు వైద్యుడి ని కలవాలి.
Paste of Euphorbia tirukalli stems with turmeric can also be used.
Apply externally stem paste with lime water or leaf paste of Cassia hirsuta on affected parts for sprains. Leaf paste of Moringa oliefera , or Oil prepared with leaf juice of Vitex nigundo (Vavili )and Lawsonia inermi (Gorinta) can also relieve joint pains and sprains.
Leaf paste of Ocimum leaves or neem leaves or Tridax leaves, or Eclipta alba or Hibiscus leaf paste, or Moringa oliefera, or Euphorbia hirta leaf paste can be used. If the wounds are large go for the doctor.
Note: If any allergy is developed discontinue the practice visit the doctor . If the problem is a smaller one try with home remedies. They may not be complete cure for the problem. I have collected these remedies from my elders.
ముఖ్య సూచన: ఏ వైన సమస్యలు కనిపించ గానే డాక్టరును కలవండి. ఇవి అత్యవసర సమయం లో ఉపయోగ పడే చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలే. సమస్య మొదట్లో వీటిని ఆచరిస్తే ప్రయోజనాలు వుంటాయి. ఇవి పెద్దల నుండి సేకరించిన కొన్ని ప్రమాద రహిత వైద్య సలహాలు మాత్రమే. పూర్తి చికి త్సలు కావు.
Many plants described can be grown in your kitchen garden even in apartments. Have at least few useful plants in your house so that you need not rush to the doctor in odd hours for small ailments.
ఇక్కడ చెప్పిన చాలా మొక్కలను మీ ఇంటి లో పెంచుకో వచ్చు. కనీసం కొన్ని ఉప యోగ పడే మొక్కల నయినా పెంచుకోండి చిన్న చిన్న రుగ్మతల కు వేళ కాని వేళ లో డాక్టరు దగ్గరకు పరిగె త్తే అవసరం వుండదు.
Thank you.

Monday, April 5, 2010

Poisonous plants around us updated

Updated on 19-04-2016
Plants look innocent but some contain many harmful substances .These substances produced under natural conditions may cause illness or death  to human beings and animals. Poisonous plants are found in higher plants and in lower groups also. Only angiosperms are mentioned here. Most of the poisonous plants are wild in origin.These plants are never eaten by animals.
Objective: The main objective is to provide information on the harmful plants. This will help us to be cautious with the plants. These plants are available throughout Andhra Pradesh and in Southern India.
When swallowed, toxic substances of plants interfere with normal body functions. Each group of poison acts differently. The severity of poisoning in man depends on quantity of poison ingested, health and nutritional status and age of the victim. Toxic substances in plants exist in a variety of forms. Chemically most of them are alkaloids, polypeptides, amines, glycosides, oxalates, resins and other phyto-toxins.
Depending upon the toxic effect they are grouped into following categories:
Highly toxic or lethal plants: These plants may cause serious illness or death. If ingested please immediately rush to the hospital with the plant sample or information.
Name of the plant: Abrus precatorious L.,
Family: Fabaceae
Common Name: crab’s eye, Indian liquorice, Ratti seesds, గురు గింజలు, గురువింద 
Toxic part: Seed
Toxic substance: Abrin. It is a ribosome - inactivating protein, thus blocks protein synthesis and it is one of the most deadly plant toxins known. A dose of 0.1-1 mug/kg of body weight is fatal to humans.
SymptomsThe toxin is released only after breaking of seeds. Infusion of seed extracts can cause eye damage, conjunctivitis and even blindness after contact. The major symptoms of poisoning are acute gastroenteritis with nausea, vomiting and diarrhoea leading to dehydration, convulsions, and shock. Dehydration, as well as direct toxicity on the kidneys, could result in oliguria that might progress to death in uraemia (William Boericke, 1999; Inchem, 2004).
Occurence: Found in waste places and in forest)
Abrus Precatorius seeds
Name of the plant: Cascabela thevetia (L.) Lippold 
Common name:Yellow oleander;  పచ్చ గన్నేరు
Family: Apocyanaceae
Toxic part: Fruit (seed)
Toxic substance: The main toxins are the cardenolides called thevetin A and thevetin B; others include peruvoside, neriifolin, thevetoxin and ruvoside  glycosides .
Symptoms: They produce gastric and cardiotoxic effects. One fruit can cause death of an adult. Nausea,vomiting, heart stimulation, Convulsion and death.
Occurrence: The plant is cultivated in gardens, Lord Shiva temples, and in open forests.


Name of the plant : Catharanthus roseus (L.) G.Don,
Common name: Madagascar Periwinckle, Vinca, Cape periwinkle, rose periwinkle, rosy periwinkle, Bright eyes, and "old-maid".; Billa ganneru, nithya kalyani బిళ్ల గన్నేరు, నిత్యకళ్యాణి(Tel.).   
     Family: Apocyanaceae
Toxic part: All parts are extremely toxic if consumed orally by humans;
Toxic substance: The substances vinblastine and vincristine and many other alkaloids.
    Symptoms:  renal- hepato- and hematopoeitic toxicity at the tested doses Nausea,vomiting, heart stimulation, Convulsion and death.
Occurrence: Exotic. Widely cultivated as an ornamental; and runs wild on roadsides.
Catharanthus roseus
Name of the plant : Catharanthus pusillus (Murray) G.Don
Common name: Tiny periwinkle (Eng.); Verrimirapa, Gulvidiవెర్రిమిరప, గులివిడి (Tel.).
Family: Apocyanaceae
Toxic part: All parts are toxic if consumed orally by humans
Toxic substance: alkaloids
Symptoms: Same as Catharanthus roseus
Occurrence: A weed.
Catharanthus pusillus
Name of the plant : Cestrum nocturnumL.
Common name: Night queen;రేరాణి 
Family: Solanaceae
Toxic part: Leaves and berries
Toxic substance: Atropine, anticholinergic alkaloids, in leaves; solanine and inunripe fruit
Symptoms: Effects Asthma patients if inhales the strong odour; and if ingested orally it causes gastrointestinal, neurological symptoms.

Occurrence: Exotic. Cultivated in gardens.  
Cestrum nocturnum
Name of the plant:Cleistanthus collinus (Roxb) Benth ex Hook.f .
Common name: Garari, karra ;Vodisi, vadisaaku, Korisi వొడిసి ఆకు, కొరిసి 
Family: Euphorbiaceae
Toxic substance: Cleistanthin A,B,  C, D,;polyols in tanins, Beta sitosterol,Collinusin
Toxic part::Fruits and leaves are highly poisonous,more effective if eaten with jaggery. Young fruits resemble amla fruits.
Symptoms: Ingestion of 1-2 leaves or 1or 2 fruits can kill a person. It is a quick poison. Cardiac arythms, hepotension, nervousness. Neurotoxin also. No known antidote is available.
Occurrence:  Common in scrub forests
Cleistanthus collinus
Name of the plant: Nerium oleander L.,
Common name: Pink oleander; ఎర్ర గన్నేరు, కస్తూరి
Family: Apocyanaceae
Toxic part: Entire plant, especially leaves.
Toxic substance: Nerin, oleandrin, folinerio. Oleandrin and oleandrigenin, the cardiac glycosides are the toxic principle. 
Symptoms: A single leaf is sufficient to kill an adult. Affects gastrointestinal system, the heart, and the central nervous system Nausea, vomiting,dizziness, slowed pulse, irregular heartbeat, dialation of pupils drowsiness, unconsciousness, paralysis of legs and finally death. The sap if in contact with the skin can cause blistering, irritation and soreness. 
Occurrence:  Cultivated in gardens. 
Nerium oleander
Name of the plant: Datura metel; D.stramonium and, D.innoxia
Common name: Angel's trumpet, devil's trumpet, black trumpet; ఉమ్మెత్త
Family: Solanaceae.
Toxic part: Entire plant,especially seeds. 20 seeds are sufficient to cause poisoning in an adult. Seeds are sedative and intoxicating in large doses.
Toxic substance: Hyoscyamine,hyoscine,atropine, Scopolamine, and other glycosides.
Symptoms: Dry mouth, thirst, nausea, vomittinng, diarrhea, delirium and convulsions. Finally death if not treated.
Occurence: It is found on road side in waste places.
Datura plant and seeds
 Name of the plant:Gloriosa superba L

Common name: Flame lily, fire lily, tiger claw, gloriosa lily, glory lily, superb lily, climbing lily, and creeping lily ;నాభి , నాగేటి గడ్డ
Family: Colchicaceae
Toxic part: This plant is a beautiful twiner with attractive red flowers. Rhizome is the underground stem. It looks like a plough; tubers are highly poisonous.
Toxic principle: Colchicine
Symptoms: One tuber is sufficient to kill an adult.
Occurence: Common in the foot of hills.
Gloriosa superba
Name of the plant: Ricinus communis L
Common name: Castor bean; ఆముదము
Family: Euphorbiaceae
Toxic part: Seed
Toxic substance: Ricin. It is as powerful as HCN and as potent as snake poison.
Symptoms: When the raw seeds are eaten it will cause death.
3-10 seeds can cause death in children. Nausea, vomiting, burning of mouth, diarrohea, stomachache,convulsions dullness of vision, anaemia,and death in 1-10 days.
Occurence: Found along railway lines, waste places. It is a cultivated crop. It is cultivated for the oil from the seeds.
Ricinus communis seeds
 
Name of the plant:Strychnos nux-vomica L
Common name: Nux Vomica, Poison Nut, semen strychnos and quaker buttons Nux-vomica ;Mushti విష ముష్టి
Family: Loganiaceae
Toxic part: Seeds; stem bark is used as fish poisoning.
Toxic Principle: Strychnine is the poisonous principle, lethal dose 30-120mg.
Symptoms:Nausea, headache, vomiting  dropsy and kidney failure . 10-20 seeds can kill an adult. Relatively slow poison.
Occurence:Common in scrub forests


Strychnos nuxvomica seed 
Name of the plant: Jatropha curcas L.
Common name: Bio diesel plant; Physic nut, Jatropha, Barbados nut;పెద్ద నేపాళం,అడవి ఆముదం 
Family: Euphorbiaceae
Toxic part: Seed
Toxic substance: Jatropin
Symptoms: 2-10 seeds can cause death in an adult. Nausea,
diarrohea ,convulsions and death.
Occurrence: It is cultivated for seeds, and also run wild.

Jatropha curcas

Many members of Euphorbia genus are quite poisonous, due to the presence of phorbol esters.
Name of the plant: Euphorbia cyathophora  L
Common name: Poinsettia
Family: Euphorbiaceae
Toxic part: Entire plant, latex
Toxic substance: Not known
Symptoms: A small twig can cause death in children. Severe irritation in mouth, throat& stomach.
Occurence: Found cultivated in the gardens.
Euphorbia cyathophora

Name of the plantEuphorbia tithymaloides  L
Family: Euphorbiaceae
Local name: Devil's Backbone,కంట పాల 
Toxic part: Entire plant, latex
Toxic substance: Not known
Symptoms: A small twig can cause death in children.Severe irritation in mouth, throat& stomach.
Occurence: Found cultivated in the gardens and in households as hedge /border plant .
Euphorbia tithymaloides

Plant name: Strychnos potatorum L.f., 
Common names: Clearing nut; Chillaginja చిల్లగింజ (Tel.).
Family: Loganiaceae
Toxicity: Seeds are  toxic in doses of 2g per kg body weight. But Seeds are used to clear turbid water.
Toxic principle: : diaboline (major alkaloid) and its acetate is the principle chemical. 
Symptoms: Same as Strychnos nuxvomica
Occurence:Common in scrub forests.


Strychnos potatorum
Minor toxicity causing plants:Ingestion of these plants may cause minor illnesses such as vomiting or diarrhea. If ingested in large quantities it may also cause death.
Name of the plant: Lantana camera L.
Common name: Wild sage; పులి కంప
Family: Verbenaceae.
Toxic part: Berry and leaves.
Toxic substance: Triterpenoids and a sterol in leaves
Lancamrone and oleanonic acid is also Present in leaves. hepatogenic
Symptoms: 2 -4 fruits cause death in children. It is hepatogenic.Leaves induce photosensitization and jaundice circulatory collapse and finally death
Occurance: It is a way side common weed, and used for fencing also.
Lantana fruits
Name of the plant: Argemone mexicana Linn.
Family: Papaveraceae.
Common name: Mexican poppy, Mexican prickly poppy, cardosanto ; బలురక్కసి,బ్రహ్మదండి,పిచ్చి కుసుమ 
Toxic part: Entire plant, especially seeds.
Toxic substance:Argemone oil contain Sanguinarine
( an alkaloid) & dihydrosenguinarine.
Symptoms: Wheat flour contaminated with Argemone seeds cause acute inflammation of gastro intestinal tract. Several epidemics occurred in India due to argemone oil poisoning. People were affected with dropsy, glaucoma followed by blindness. Argemone poisoning cause non inflammatory bilateral edema of legs associated with diarrhea, cardiac failure and sometimes even death. It also produces abortion, vomiting anemia and alopecia. Some times the oil from the argemone seeds is used to adulterate edible oils especially Mustard oil and Sesamum oils. . Beware of this adulteration.
Occurence: It is found in road side and also in waste places. 


Occurrence:  Cultivated in gardens. Occurance: Common in scrub 

Poisonous yet edible plants:
Plant name: Manihot esculenta Crantz
Common name: Cassava, Tapioka; కర్ర పెండలము, ఆళ్వారిగడ్డలు 
Family: Euphorbiaceae
Toxicity: Fresh uncooked tubers are toxic.
Tubers are edible when the cyanide is removed after soaking and long cooking.
Manihot esculenta tubers
 Red kidney bean (rajma);lima bean, soya bean, kesari dal are all poisonous if not soaked overnight and cooked.
Green potatoes: contain solanine a toxic alkaloid. Solanum nigrum  Solanum villosum plants except ripe fruits are mildly toxic, 
  Areca catechu -betel nut, వక్కలు, contain alkaloids and phenols if swallowed cause mouth cancers.
Nicotiana tabacum -Tobacco, పొగాకు, తంబాకు All parts except seeds are toxic. Ingestion in higher doses causes death. 1mg of nicotine per kilo gram of body weight is lethal. Infusion of 30 grams of tobacco or inhalation of 1gram of tobacco snuff is lethal.Nicotine is the principle toxin. Tobacco in the form of cigars, Cigarettes, Bidis, Gutka or chewing of tobacco is lethal; cause cancer.
Tobacco plant
 Seeds of Annona muricata- Common nameSour sop,లక్ష్మణ ఫలం ,
Seeds are neurotoxic; if ingested they cause neurodegenerative disease.
  Annona reticulata-(Custard apple, wild-sweetsop, bull's heart, bullock's-heart, or ox-heart- రామాఫలం);The kernels are very toxic. Sap from cut branches is acrid and irritant and can severely injure the eyes.
 Annona squamosa- (Custard apple, sugar apple; సీతాఫలం) Seeds are toxic.

Alocasia macrorrhizos -Elephant ear taro-పిచ్చిచేమ;  
  
Colocasia esculenta -Arum, Green Taro, Cocoyam, taro-చేమ tubers are mildly toxic. long cooking is necessary.
Other plant poisons: 
Name of the plant: Cryptostegia grandiflora R.Br
Family: Asclepiadaceae
Common name: Rubber vine రబ్బర్ తీగ
Toxic part: Entire plant, especially leaves and thick latex,
Toxic substance: Glycosides in the latex.

Symptoms: 10 leaves are sufficient to kill an animal or a person. Dry mouth, irritation in the stomach nausea and finally death. It is a native of Africa, introduced for the beautiful flowers. Found in low lying areas near canals.
Cryptostegia grandiflora

Aristolochia bracteolata-Pipe vine, Worm killer; ఈశ్వరి, గాడిదగడప   
 and Aristolochia indica - Indian Birth wort; తెల్ల ఈశ్వరి 
 These two plants are potential carcinogen, and nephro-toxic. never consume in large quantities.
Some wild tubers such as 
1. Scadoxus multiflorus-Common name:  Blood lily, blood flower, Katherine-wheel, ox tongue lily, and powder puff lily, May flower
2.  Ledebouria revoluta (L.f.) Jessop- Common name:  South Indian squill కాచుగడ్డ, అడవి తెల్లగడ్డ  tubers toxic if eaten.In large doses bulbs are emetic and may cause cardiac depression.
Ledebouria revoluta
3.  Drimia indica (Roxb.) Jessop; Drimia nagarjunae (Hemadri & Swahari) Anand kumar-Wild Onion ; Adavivulli  అడవిఉల్లి-If taken in excess, the bulb is a narcotic, acrid and poisonous causing nausea, slow, painful urination, and bloody urine.
Drimia tuber

Fresh tubers of Dioscorea oppositifolia, and other species are toxic.
Dioscorea tubers

Hippeastrum striatum- bulbs affect stomach, shock and coma.
Seeds of Erythrina, Canavalia, Crotalaria,Senna, Rhynchosia, Tephrosia and many other wild bean plants are toxic.
Seeds of Canavalia
Seeds of Erythrina

Fruits of Citrulus colocynthus, Diplocyclos palmatus, Corollocarpus epigeus,and  Trichosanthes tricuspidata are poisonous if ingested in large quantities.
Citrulus colocynthus
Diplocyclos palmatus
Trichosanthes tricuspidata
Fruits of Melia azedarach and Azadirachta indica  తురక వేప ,వేప,
Melia azedarach 
3. Dermatitis: The juice, sap, or thorns of these plants may cause a skin rash or irritation. or ingestion of plant part may cause irritation of mouth, throat, skin resulting in throat swelling, breathing difficulties, burning pain, and stomach upset.
Occular poisons: Excoecaria agallocha;Calotropis gigantea ; Asclepias curassavica:
Excoecaria agallocha
 
Calotropis gigantea

Contact dermatitisParthenium hysterophorus ;Tragia involucrata , Mucuna atropurpurea, Mucuna prurience;    Dalecamphea indica 
sap of Mango, Buchnnia,
Irritation of mouth, swelling of tongue, burning pain, difficulty in breathing.
Caladium species; Dieffenbachia Dumb cane; Colocasia; Agave species; Epiprinum;   
Dieffenbachia bowmani
Epiprinum aureum
Caladium bicolor
Colocasia esculenta
Agave cantala
Agave americana

For the images please click https://www.flickr.com/photos/140231536@N03/?
 

 If anyone  consume the toxic plant or part they should be contacted a hospital emergency ward immediately.
విషపు మొక్క తిన్నట్టు తెలిస్తే వెంటనే ఆస్పత్రి కి తీసుకెళ్ళి వైద్యుని సంప్రదించ వలెను . స్వంత వైద్యము , చిట్కాలు సురక్షితము కావు . ఇది  ప్రాణాలు కాపాడుకోడానికి వ్రాసిన  వ్యాసమే
Educate your children and neighbors on the toxic effects of plants. Save your children from this toxic plants. 
  

                                                                     To be continued........  
   o
Common name:
 rests.Occurance: . Common in hill slopes and as a weed in cutivated dry lands.  m